Warunki gwarancyjne

Firma F.U.H. KOMIN-EKO Ireneusz Stawiarski zapewnia następujący okres gwarancji na elementy kominowe:

 • 5 lat: w przypadku urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i olej opałowy
 • 2 lata: w przypadku urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Zapoznaj się z naszymi warunkami gwarancji:

 1. Gwarancją objęte są wady wynikłe i przyczyny tkwiące w sprzedanym towarze.
 2. Wady i uszkodzenia towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane na koszt Producenta w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.
 3. Sposób naprawy uszkodzonego towaru ustala osoba udzielająca gwarancji.
 4. Gwarancja nie obejmuje stosowania wyrobów do urządzeń grzewczych na paliwa typu „EKO-GROSZEK” i pochodnych.
 5. Wady towaru powstałe po jego sprzedaży na skutek złego przechowywania, zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Producent, nie są objęte gwarancją.
 6. Jeżeli towar został wyprodukowany na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych danych technicznych dostarczonych przez Kupującego, wówczas gwarancja będzie ograniczona do wad wynikających z niezgodności wykonania tego towaru z danymi Kupującego.
 7. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia komina wynikłego z nieprawidłowego montażu, użytkowania lub konserwacji.
 8. Gwarancja nie obejmuje korozji wżerowej powstałej na skutek przedostawania się z elementów kotła drobinek „czarnej stali”.
 9. Gwarancja traci moc natychmiast w przypadku, gdy Kupujący lub osoba trzecia dokona przeróbki.
 10. W sprawach niezastosowania się do niniejszych warunków gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji.
 11. Gwarancja Producenta nie obejmuje montażu.

 

Uwaga!

Przewody spalinowe powinien czyścić kominiarz o odpowiednich kwalifikacjach. Musi używać właściwych narzędzi wykonanych ze stali stopowej lub tworzywa sztucznego w okresach przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414).

Wszystkie czyszczenia, przeglądy i konserwacje muszą zostać odnotowane i udokumentowane w książce kontroli kominiarskiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 122 poz. 1138) przewody do palenisk opalanych paliwami stałymi powinny być czyszczone co najmniej 4 razy w roku.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać